Algemene voorwaarden

  1. TheNewJob heeft tot doel sales ondersteunende activiteiten uit te oefenen en is gevestigd te Sijbekarspel en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Sijbekarspel onder nummer 77586581. Deze algemene voorwaarden zijn tevens in te zien op de website van TheNewJob https://www.thenewjob.nl. Indien er verschillen ontstaan tussen de tekst van de algemene voorwaarden zoals die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en die op de website, zullen de Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te allen tijde leidend zijn.
  2. Alle diensten en/of (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht, gesloten met TheNewJob. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW, evenals 7A:1680 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door TheNewJob.
  3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen TheNewJob en de opdrachtgever (hierna ook: ‘de klant’), evenals op alle nieuwe overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen van TheNewJob, voor of tegenover de klant, inclusief buitencontractuele verbintenissen. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van personen die zijn betrokken bij de vervulling van de opdrachten en/of personen die enige aansprakelijkheid hebben in dat verband.
  4. Zodra hij een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is de klant gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze aanspraak tegenover TheNewJob, schriftelijk aan TheNewJob mee te delen op straffe van verval van ieder recht. Iedere aanspraak tegenover TheNewJob vervalt na twee jaar nadat de mededeling door de klant is geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij die aanspraak inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. TheNewJob is niet aansprakelijk tegenover de klant, zolang de klant zijn verplichtingen tegenover TheNewJob niet is nagekomen.
  5. Elke aansprakelijkheid van TheNewJob is beperkt tot het bedrag waarop TheNewJob (beroeps-)aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak geeft en door de verzekeringsmaatschappij wordt uitbetaald met inbegrip van het eigen risico dat TheNewJob verband met die verzekering draagt.
  6. TheNewJob is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade.
  7. Ingeval niet tot de organisatie van TheNewJob de behorende derden bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld zal dat zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever geschieden. Elke aansprakelijkheid voor tekortkoming(en) van deze derden wordt uitgesloten.
  8. TheNewJob heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar in rekening gebrachte vergoedingen tussentijds te wijzigen. Een dergelijke wijziging kan pas ingaan vanaf de datum dat de wijziging schriftelijk wordt doorgegeven.
  9. Betaling van de declaraties van TheNewJob dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.Indien de declaratie(s) na afloop van deze termijn nog niet zijn betaald is de klant in verzuim. Klant heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Klant is gehouden op eerste verzoek van TheNewJob voldoende zekerheid te stellen indien opeisbare vorderingen van TheNewJob op klant onvoldaan blijven. Alle (buiten)gerechtelijke kosten van TheNewJob die verband houden met de invordering van haar vorderingen en die op minimaal een bedrag van 15% (zegge vijftien procent) van de openstaande vordering worden gesteld komen voor rekening van klant.
  10. Op de rechtsverhouding tussen TheNewJob en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Over geschillen in verband met of naar aanleiding van de overeenkomst van opdracht zal geen mededeling aan derden worden gedaan en deze zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

TheNewJob

Westerstraat 96, 1655 LE Sijbekarspel

KVK NR 77586581| IBAN NL49RABO0352123044 | BTW NR NL 003211713B74

INFO@THENEWJOB.NL | WWW.THENEWJOB.NL